Nawigacja

Technik ekonomista

Szkoła umożliwia zdobycie umiejętności sporządzania dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych, obsługi urządzeń techniki biurowej oraz specjalistycznych programów komputerowych: kadrowo-płacowych, magazynowo-zaopatrzeniowych i finansowo-księgowych.

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Absolwent Technikum w zawodzie technik ekonomista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
2) obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
4) prowadzenia rachunkowości;
5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Podejmowanie zadań zawodowych możliwe jest po osiągnięciu efektów kształcenia
w obszarach:

1) wspólnych dla wszystkich zawodów (bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów),
2) wspólnych dla zawodów w ramach obszaru administracyjnego-usługowego,
3) właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik ekonomista.

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria