Nawigacja

Warunki przyjęcia


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły przynoszą:
 

 1 

Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania).

 2

Świadectwo ukończenia gimnazjum.

 3

Kartę zdrowia ucznia i kartę szczepień.

 4

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań  zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie – WAŻNE!

 5

Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 6

Podanie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do technikum lub szkoły branżowej I stopnia WZÓR.

 7

Orzeczenie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli kandydat posiada).


Zasady przeliczania na punkty:
 

 1

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2.

 2

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych  na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 3

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 4

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za szczególne osiągnięcia, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów;
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów;
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów;
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

 5

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty;
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty;
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty;
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 6

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych  i sportowych, na  tym  samym  szczeblu  oraz  z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 7

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Autor: I.Pogoda
10.11.2018

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria