Nawigacja

Technik ochrony środowiska

Technik ochrony środowiska:

 • określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka,
 • przeprowadza proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska,
 • oznacza parametry zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu i stopnia zanieczyszczenia gleby,
 • określa zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów,
 • wykonuje pomiary poziomu hałasu i drgań mechanicznych,
 • sporządza bilanse wodno-ściekowe, zanieczyszczeń odprowadzanych z gazami odlotowymi do atmosfery oraz zanieczyszczeń odprowadzanych z odpadami,
 • posługuje się aparaturą pomiarową oraz urządzeniami stosowanymi w ochronie środowiska,
 • posługuje się dokumentacją techniczną, przygotowuje mapy oraz schematy technologiczne, współpracuje w przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenu uwzględniając zasoby przyrody,
 • posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, stosuje procedury oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego,
 • podejmuje działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych, współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska,
 • przygotowuje propozycje zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym,
 • prowadzi kampanię na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej i segregacji odpadów komunalnych.
   

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • badanie stanu środowiska,
 • monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
 • sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby,
 • planowanie i prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami,
 • planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony środowiska.

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria